DEA SYSTEM

Ogólne warunki sprzedaży

 

WARUNKI WSPÓŁPRACY

Pragniemy przypomnieć, że Państwa współpraca jest dla nas nieodzowna: pozwoli nam ona na optymalizację procesu realizacji zamówień oraz sprawną wysyłkę lub ewentualne sprawdzenie/naprawę
towaru.
Bez respektowania przez obydwie strony ustalonych reguł nasze zaangażowanie nie byłoby wystarczające i nie gwarantowałoby sprawnej i efektywnej usługi.


1.1 CENNIK

Niniejszy cennik unieważnia oraz zastępuje wszystkie obowiązujące cenniki. Informujemy jednocześnie, że ceny produktów mogą ulec zmianie w każdym momencie. Wszystkie zawarte w cenniku ceny są
cenami netto (nie zawierają podatku VAT). Podane ceny zostały ustalone na warunkach ex-works zakładu sprzedającego i zawierają koszt standardowego opakowania towaru (chyba, że strony ustalą inaczej).


2.1 TRANSPORT
Przewożony towar – również w przypadku jeśli wysyłka jest na warunkach porto franco – oraz całkowite ryzyko wiążące się z transportem pozostaje po stronie kupującego.


3.1 ZAMÓWIENIA
Zamówienia powinny być składane przez klienta DEA Polska w formie pisemnej z precyzyjnym określeniem numeru artykułu, nazwy oraz ilości. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia naszego potwierdzenia
zamówienia, do szybkiego poinformowania w przypadku wyniknięcia jakiegoś błędu lub pominięcia, następnie do odesłania podpisanego potwierdzenia zamówienia. Jeśli do 8 dni od daty potwierdzenia
zamówienia, klient nie zgłosi pisemnie żadnych uwag, DEA POLSKA przyjmie ten fakt jako milczącą zgodę kupującego na realizację zamówienia. Gdy na potwierdzeniu zamówienia został wpisany przybliżony
czas dostawy towaru, DEA POLSKA zapewnia, że dołoży wszelkich starań aby dotrzymać wskazanego terminu. Nie będą wymieniane lub odbierane produkty regularnie zamówione.


4.1 PŁATNOŚCI
Klient zobowiązany jest, o ile nie istnieją odrębne ustalenia, do dokonywania zapłaty faktur w uzgodnionym terminie lub przed jego wysyłką. Jakiekolwiek opóźnienie w płatnościach winno być uzgodnione z
Dyrekcją DEA POLSKA oraz potwierdzone pisemnie. Płatności powinny być regulowane terminowo, nawet w przypadku opóźnienia w dostawie towaru lub w przypadku awarii czy utraty części lub całości
dostawy w trakcie transportu oraz w przypadku gdy towar pozostawiony do dyspozycji kupującego w siedzibie sprzedającego nie zostanie odebrany przez kupującego.
Opóźnienia lub zaległości płatnicze będą powodowały wstrzymanie realizacji bieżących zamówień.
Ewentualne uszkodzenia, wady lub anomalie produktów nie powstałe z winy DEA POLSKA, nie mogą być przedstawiane jako powód powstania zaległości płatniczych.
 

5.1 GWARANCJA
DEA Polska oferuje na swoje produkty 24-miesięczną gwarancję, począwszy od dnia zakupu/montażu produktu, który powinien zostać udokumentowany przez okazanie ważnego dokumentu fiskalnego
(faktura lub rachunek), zawierający dane zakupionego/zainstalowanego produktu.
Dea Polska do 24-miesięczej gwarancji standardowej, udziela dodatkowo na silniki oraz CENTRALE STERUJĄCE przedłużenia gwarancji o następne 12 miesięcy od daty produkcji znajdującej się na etykiecie
umieszczonej na produkcie.
Na fotokomórki i nadajniki oraz inne akcesoria, jako artykuły o najbardziej intensywnej używalności, obowiązuje tzw. „gwarancja prawidłowego funkcjonowania”, obejmująca okres 24 miesięcy od daty
produkcji, umieszczonej na etykiecie.
Gwarancja na zakupione produkty nie będzie obowiązywała w przypadku całkowitego lub częściowego braku dokumentów które poświadczają datę zakupu oraz bez oryginalnej etykiety/tabliczki znamionowej
zawierającej kod oraz datę produkcji.
Gwarancja polega na doprowadzeniu towaru wadliwego do stanu używalności zgodnego ze stanem początkowym produktu, poprzez naprawę lub nieodpłatną wymianę materiałów uznanych za wadliwe,
i powstałych w trakcie procesu produkcyjnego. Bezpłatna wymiana dotyczy części niezbędnych do przywrócenia produktu do stanu pozwalajacego na jego użytkowanie. Gwarancja nie pokrywa kosztów
wysyłki towaru, które to powinny zostać pokryte przez wnioskodawcę. Pokrywa on koszty dostawy/zwrotu towaru naprawionego.
Ponadto gwarancja wyklucza jakiekolwiek inne uszkodzenia lub wydatki różnego rodzaju poniesione przez klienta, nie wynikąjace z warunków gwarancji. Wszystkie wymienione produkty lub części pozostaja
własnością DEA POLSKA.

DEA Polska nie będzie mogła udzielić gwarancji w przypadku:
• kiedy uszkodzenie powstanie w wyniku błędnego wykonania instalacji, niezgodnego z instrukcjami dostarczonymi przez Dea Polska;
• niewłaściwego użytkowania produktu, niezgodnego z jego przeznaczeniem lub granicznymi parametrmi użytkowania które są wskazane przez producenta w dokumentacji technicznej dołączonej do
produktu;
• gdy przy montażu instalacji zostały wykorzystane części nie oryginalne, nie pochodzące od producenta DEA SYSTEM;
• gdy uszkodzenie powstało na wskutek ingerencji w urządzenie lub nieprawidłowej naprawy wykonanej przez personel nie autoryzowany;
• gdy uszkodzenie powstało na wskutek niewłaściwego lub nieostrożnego użytkowania;
• braku prawidłowej konserwacji urządzenia, zgodnie z zaleceniami producenta wskazanymi w dokumentacji technicznej produktu;
• powstania uszkodzeń na wskutek działania czynników zewnętrznych, jak: przepięcia, wyładowania atmosferyczne, ingerencja nawet jeśli przypadkowa, przypadkowe wstrząsy i upadki, lub szkodliwe
warunki atmosferycznne; wystawienia na wilgoć, parę, użytkowania w eksteremalnych warunkach termicznych i środowiskowych oraz powodzi lub innych klęsk żywiołowych;
• usunięcia lub celowego uszkodzenia numeru seryjnego produktu.
• Naprawa lub wymiana części w trakcie trwania okresu gwarancji nie powoduje wydłużenia czasu trwania gwarancji. Nie przewiduje sie żadnego odszkodowania za okres awarii i przestoju instalacji.

6.1 WARUNKI ORAZ SPOSÓB WYSYŁKI NAPRAW
Wysyłka produktów do naprawy, bez pisemnej zgody DEA POLSKA, nie będą akceptowane.
Wysłany do naprawy towar powinien posiadać załączony odpowiedni Formularz Napraw DEA Polska z informacją pisemną zawierającą; nr artykułu, datę produkcji oraz krótki opis usterki.
Zwroty towaru dokonywane są na koszt nadawcy i jeśli nie zostały uprzednio uzgodnione będą odsyłane.
Produkty będą wymieniane lub naprawione według uznania DEA POLSKA.
Produkty przesłane do naprawy nie będą akceptowane bez spełnienia powyższych warunków.

7.1 REKLAMACJE I ZAŻALENIA
Reklamacje dotyczące ilości, rodzaju lub typu sprzedanych produktów należy zgłosić do DEA Polska w ciągu 8 dni od daty otrzymania towaru przez kupującego.
Po upływie 8 dni od daty otrzymania towaru DEA Polska nie akceptuje reklamacji w tym zakresie.
Wszelkie reklamacje jakościowe sprzedawanych towarów należy zgłosić do DEA Polska nie później niż 8 dni od wykrycia defektu.
Reklamacja dotycząca jakości towaru nie będzie mogła być rozpatrzona, nawet w drodze wyjątku w sądzie, dopóki nie nastąpi regulaminowa płatność za dobro nabyte, którego reklamacja dotyczy.
Nie będą brane pod uwagę reklamacje jakościowe towarów, w przypadku: towarów o niższej jakości i sprzedanych jako takie, towarów sprzedawanych na specjalnych warunkach lub produktów które zostały
naprawione przez osoby nie przeszkolone.
Wszelkie reklamacje lub roszczenia wynikające z jednej dostawy nie zwalniają kupującego z obowiązku odbioru zamówionego towaru.


8.1 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
DEA POLSKA nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą zostać wyrządzone w sposób bezpośredni lub pośredni osobom, zwierzętom domowym lub przedmiotom martwym,
powstałe w wyniku awarii produktu, użytkowania wykraczającego poza opis zakresu jego pracy, wykorzystania w sposób przekraczający stopień wytrzymałości produktu, wymuszania zawieszenia pracy
produktu w trakcie użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń dotyczących montażu, użytkowania oraz bezpieczeństwa.


9.1 ZABRANIA SIĘ
Jeżeli nie dokonano innych uzgodnień, kupujący zobowiązany jest nie eksportować towarów dostarczonych mu przez sprzedawcę ani nie cedować ich na rzecz osób lub firm które uczynią z niego przedmiot
eksportowy.
Jednocześnie DEA Polska nie autoryzuje sprzedaży swoich produktów drogą internetową, przy pomocy sieci e-commerce lub podobnych, tak przez klientów pośrednich jak i bezpośrednich.


10.1 WŁAŚCIWY SĄD
Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków Sprzedaży i/lub zrealizowanych na ich podstawie zamówień będą rozstrzygane przed Sądem właściwym dla siedziby sprzedawcy.
***
Zgodnie z art. 1341 i 1342 Kodeksu Cywilnego, strony wyraźnie oświadczają że akceptują warunki powyższej umowy, o których mowa w pkt.: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1.