DEA SYSTEM

Polityka Prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY

Niniejsze zasady dotyczące ochrony danych osobowych mają na celu wyjaśnienie oraz uregulowanie zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób odwiedzających tę stronę. Doceniamy Państwa zaufanie i niezwykle starannie, w sposób rzetelny i z zachowaniem najwyższych standardów chronimy Państwa dane przed dostępem osób nieupoważnionych.

Nasze zasady dotyczące ochrony danych osobowych są zgodne z ustawodawstwem, dot. art. 13 Rozporządzenia n. 196/2003 – Ustawy o ochronie danych osobowych, dla tych użytkowników którzy korzystają z serwisu intenetowego DEA SYSTEM S.p.A.  dostępnych drogą internetową, począwszy od adresu: www.deasystem.com, odpowiadającego oficjalnej stronie DEA SYSTEM S.p.A..

Prosimy pamiętać, ze Polityka Prywatności DEA SYSTEM S.p.A. dotyczy tylko i wyłącznie tej strony, i nie ma zastosowania w stosunku do innych stron internetowych dostępnych dla użytkowników za pośrednictwem linków umieszczonych na stronach internetowych.

Polityka prywatności została wprowadzona w związku z postanowieniami Dyrektywy, dzięki Rekomendacji nr. 2/2001, którą to władze europejskie zajmujące się ochroną danych osobowych, zrzeszone w Parlamencie Europejskim oraz Radzie, ustanowiły w art. 29 Dyrektywy  n. 95/46/CE , przyjętej w dniu 17 maja 2001, w zakresie podstawowych wymogów dot. gromadzenia danych personalnych on-line, a w szczególności dotyczących sposobu, czasu oraz charakteru informacji które to administratorzy danych muszą dostarczyć użytkownikom, gdy ci łączą się ze stronami internetowymi, bez względu na cel połączenia.

ADMINIDTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Dla odwiedzających te stronę informujemy, że przetwarzane są dane dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób lub podmiotów.

Administratorem danych pobieranych od Państwa jest DEA SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszech, ul.:Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) Włochy.


MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH


Przetwarzanie danych zgromadzonych w serwisie web tej strony internetowej ma miejsce w siedzibie firmy DEA SYSTEM S.p.A. Są one przetwarzane tylko przez personel techniczny Biura odpowiedzialnego za ich przetwarzanie, lub przez osoby wyznaczone przy okazjonalnych działaniach konserwacyjno-naprawczych.

Zgromadzone dane przechowywane są w bazie danych w archiwum informatycznym, znajdującym się w siedzibie firmy. Dostęp do nich jest ograniczony i odbywa się zgodnie z  procedurami konserwacyjnymi, przewidzianymi w załączniku B.

Żadne dane użytkowników pochodzące ze strony internetowej web nie są przekazywane ani rozpowszechniane.

Dane osobowe dostarczane przez użytkowników w celu uzyskania przez nich materiałów informacyjnych  (newsletter, prośba o przesłanie informacji, katalogów, Cd-rom, itp.), są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu wykonania danej usługi lub realizacji zapytania i są przekazywane podmiotom trzecim tylko w przypadku gdy realizacja danego zapytania tego wymaga (usługa transportowa DEA SYSTEM S.p.A.).


JAKIE DANE ZBIERAMY

Dane zbierane automatycznie  przy przeglądaniu stron internetowych

Systemy informatyczne oraz procedury software używane do obsługi tej strony  internetowej WWW uzyskują automatycznie, w trakcie ich normalnej pracy, niektóre dane osobowe (c.d. log files), których to transmisja jest ukryta w protokołach komunikacyjnych Internetu.

Mowa tu o informacjach, które nie są zbierane i łączone z podmiotami których to istnieje możliwość zidentyfikowania, ale które poprzez swoją naturę mogłyby - przy opracowaniu oraz skojarzeniu z danymi przechowywanymi przez podmioty trzecie - umożliwić identyfikację użytkowników.

W tej kategorii danych, znajdują się adresy IP oraz nazwy domen wykorzystywanych przez użytkowników którzy łączą się ze stroną  internetową WWW, adresy  URI (Uniform Resource Identifier) szukanych zasobów, czas połączenia, metoda znajdowania informacji w wyszukiwarce na serwerze, wielkość otrzymanego w odpowiedzi pliku, kod numeryczny wskazujący na stan odpowiedzi uzyskanej przez serwer (zakończone pomyślnie, wystąpił błąd, itp.), oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego oraz środowiska informatycznego użytkownika.

Powyższe dane, są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących użytkowania strony internetowej oraz poprawności jej działania. Dane te mogą zostać wykorzystane w przypadku zaistnienia potrzeby ustalenia odpowiedzialności domniemanego oszustwa informatycznego, w wyniku którego strona internetowa mogłaby zostać uszkodzona. Dane te mogą zostać udostępnione na wniosek Organów Sądowych.

Dane udostępniane dobrowolnie  przez użytkowników

Wysłanie poczty elektronicznej w sposób jawny, dobrowolny oraz jednoznaczny, na adresy wskazane na tej stronie, powoduje w jego następstwie nabycie adresu nadawcy, niezbędnego do udzielenia odpowiedzi, jak również inne ewentualne dane osobowe podane w zapytaniu.

Szczegółowe informacje zawarte w podsumowaniu będą stopniowo zgłaszane lub wyświetlane na stronach internetowych (w szczególnych przypadkach i będą udostępniane na żądanie).

COOKIES

 

Żadne dane osobowe dotyczące użytkowników nie są nabywane przez stronę za pośrednictwem plików cookies.

Pliki tekstowe nie będą używane do transmisji informacji o charakterze personalnym, ani nie będą wykorzystane systemy do ich śledzenia oraz do identyfikacji użytkowników.

Użytkowanie plików Cookies, jest ściśle ograniczone do transmisji danych identyfikacyjnych sesji (składające się z przypadkowych cyfr wygenerowanych przez serwer), niezbędnych do bezpiecznego korzystania ze strony oraz wykorzystywanych do celów statystycznych dot. ilości odwiedzających w miesiącu.

Pliki tekstowe mogą zostać usunięte przez użytkownika, poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Oprócz powyższych informacji dotyczących korzystania ze strony internetowej, użytkownik może udostępnić dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym przesłanym do DEA SYSTEM S.p.A. lub przekazać kontakt do naszego Biura, w celu przyspieszenia wysyłki materiałów informacyjnych lub przesłania innych informacji.

Jeśli wymagane dane nie zostaną przez użytkownika podane, może się okazać, że nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa zapytanie.

W niektórych przypadkach (nie przewidzianych w zakresie standardowej obsługi tej strony internetowej) Organy Władzy mają prawo, zgodnie z art 157 Dz.U. n. 196/2003, do otrzymania informacji niezbędnych przy kontroli w zakresie przetwarzania danych osobowych.  W tym przypadku, przekazanie danych jest wymagane pod sankcją karną.  


SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane przy pomocy urządzeń automatycznych, przez ściśle określony czas niezbędny do realizacji celów do których zostały zebrane.

Zastosowaliśmy szczególne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, nielegalnemu lub niewłaściwemu ich wykorzystaniu oraz nieautoryzowanemu dostępowi.

PRAWO UŻYTKOWNIKÓW
 

Macie Państwo prawo do uzyskania informacji o danych zapisanych u nas dotyczących, ich pochodzenia oraz odbiorcach, a także o celu, zakresie i sposobach przetwarzania. Te dane można w każdym momencie, sprawdzić lub zażądać ich uzupełnienia, aktualizacji lub sprostowania (art. 7 Dz. U. nr. ​​196/2003.).
 

Zgodnie przytoczonymi przepisami, macie Państwo prawo do usunięcia, zmiany na formę anonimową lub zablokowania danych które zostały przetworzone niezgodnie z prawem, a także do sprzeciwu w każdym przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.

Takie wnioski należy składać do DEA SYSTEM S.p.A..