DEA SYSTEM

NIEZAWODNOŚĆ ZAGWARANTOWANA PRZEZ 3 LATA

dodana 31/10/2013

3 lata gwarancji, rok dłużej dla tych, którzy wybierają produkty DEA System. 
Naszym atutem jest rzetelność i niezawodność, umiejętność projektowania i wytwarzania produktów,  które utrzymują swe parametry w czasie. Biorąc pod uwagę pozytywne opinie na rynku, zdecydowaliśmy się nagrodzić instalatorów, którzy wybierają jakość.
Dodatkowa gwarancja, dodatkowy serwis, zwiększone bezpieczeństwo, otwierają
nowe możliwości. Dodatkowe informacje na temat warunków gwarancji DEA System, są dostępne na stronie: www.deasystem.com/3ywarranty, w instrukcji dołączonej do produktu lub w cenniku.
 
Wyciąg z  "Warunków Sprzedaży", opubblikowanych w Cenniku 2013:
 
5.1 GWARANCJA
DEA Polska oferuje na swoje produkty 24-miesięczną gwarancję, począwszy od dnia zakupu/montażu produktu, który powinien zostać udokumentowany przez okazanie ważnego dokumentu fiskalnego (faktura lub rachunek), zawierający dane zakupionego/zainstalowanego produktu. Dea Polska do 24-miesięczej gwarancji standardowej, udziela dodatkowo na silniki oraz CENTRALE STERUJĄCE przedłużenia gwarancji o następne 12 miesięcy od daty produkcji znajdującej się na etykiecie umieszczonej na produkcie.
 
Na fotokomórki i nadajniki oraz inne akcesoria, jako artykuły o najbardziej intensywnej używalności, obowiązuje tzw. „gwarancja prawidłowego funkcjonowania”, obejmująca okres 24 miesięcy od daty produkcji, umieszczonej na etykiecie.
 
Gwarancja na zakupione produkty nie będzie obowiązywała w przypadku całkowitego lub częściowego braku dokumentów które poświadczają datę zakupu oraz bez oryginalnej etykiety/tabliczki znamionowej zawierającej kod oraz datę produkcji.

Gwarancja polega na doprowadzeniu towaru wadliwego do stanu używalności zgodnego ze stanem początkowym produktu, poprzez naprawę lub nieodpłatną wymianę materiałów uznanych za wadliwe,
i powstałych w trakcie procesu produkcyjnego. Bezpłatna wymiana dotyczy części niezbędnych do przywrócenia produktu do stanu pozwalajacego na jego użytkowanie. Gwarancja nie pokrywa kosztów
wysyłki towaru, które to powinny zostać pokryte przez wnioskodawcę. Pokrywa on koszty dostawy/zwrotu towaru naprawionego.
Ponadto gwarancja wyklucza jakiekolwiek inne uszkodzenia lub wydatki różnego rodzaju poniesione przez klienta, nie wynikąjace z warunków gwarancji. Wszystkie wymienione produkty lub części pozostają własnością DEA POLSKA.
 
DEA Polska nie będzie mogła udzielić gwarancji w przypadku:
• kiedy uszkodzenie powstanie w wyniku błędnego wykonania instalacji, niezgodnego z instrukcjami dostarczonymi przez Dea Polska;
• niewłaściwego użytkowania produktu, niezgodnego z jego przeznaczeniem lub granicznymi parametrmi użytkowania które są wskazane przez producenta w dokumentacji technicznej dołączonej do
produktu;
• gdy przy montażu instalacji zostały wykorzystane części nie oryginalne, nie pochodzące od producenta DEA SYSTEM;
• gdy uszkodzenie powstało na wskutek ingerencji w urządzenie lub nieprawidłowej naprawy wykonanej przez personel nie autoryzowany;
• gdy uszkodzenie powstało na wskutek niewłaściwego lub nieostrożnego użytkowania;
• braku prawidłowej konserwacji urządzenia, zgodnie z zaleceniami producenta wskazanymi w dokumentacji technicznej produktu;
• powstania uszkodzeń na wskutek działania czynników zewnętrznych, jak: przepięcia, wyładowania atmosferyczne, ingerencja nawet jeśli przypadkowa, przypadkowe wstrząsy i upadki, lub szkodliwe warunki atmosferycznne;
• wystawienia na wilgoć, parę, użytkowania w eksteremalnych warunkach termicznych i środowiskowych oraz powodzi lub innych klęsk żywiołowych;
• usunięcia lub celowego uszkodzenia numeru seryjnego produktu.
 
Naprawa lub wymiana części w trakcie trwania okresu gwarancji nie powoduje wydłużenia czasu trwania gwarancji. Nie przewiduje się żadnego odszkodowania za okres awarii / przestoju instalacji.